វ៉ែនតារបស់អ្នកមើលឃើញច្បាស់តែមួយចម្ងាយមែនឬ? ត្រូវទាញចុះក្រោម ឬត្រូវចលនាក្បាលចុះឡើងដើម្បីមើលឃើញច្បាស់មែនអត់? ជាមួយកញ្ចក់វ៉ែនតា#Varilux លោកអ្នកមើលទៅកាន់តែមានថាមពលអ្នកមិនចាំបាច់ត្រូវធ្វើចលនា ដោះវ៉ែនតា ទាញចុះក្រោម ឬលើកឡើងលើ ទៀត" />
០១២ ៤៩៩ ៨៤២ / ០១៦ ៩២៩ ០៩៣
 • EnglishEnglish
 • ភាសាខ្មែរភាសាខ្មែរ
 • វ៉ែនតារបស់អ្នកមើលឃើញច្បាស់តែមួយចម្ងាយមែនឬ? ត្រូវទាញចុះក្រោម ឬត្រូវចលនាក្បាលចុះឡើងដើម្បីមើលឃើញច្បាស់មែនអត់?

  ជាមួយកញ្ចក់វ៉ែនតា#Varilux លោកអ្នកមើលទៅកាន់តែមានថាមពលអ្នកមិនចាំបាច់ត្រូវធ្វើចលនា ដោះវ៉ែនតា ទាញចុះក្រោម ឬលើកឡើងលើ ទៀតនោះទេ។

  #Varilux ផ្ដល់ឲ្យអ្នកមើលឃើញច្បាស់គ្រប់ចំណុច ជិត មធ្យម និងឆ្ងាយ ជាមួយបច្ចេកវិទ្យាទំនើបដែលអាចអោយភ្នែកលោកអ្នកមានផាសុកភាព និងគំហើញកាន់តែច្បាស់ ធំទូលាយ។

  📍 បច្ចេកវិទ្យា Path Optimizer ផ្ដល់នូវរូបភាពច្បាស់ដូចធម្មជាតិនៅគ្រប់ចំណុច ឌីស្សាញឡើងជាពិសេសនៅក្នុងសាច់កញ្ចក់ដើម្បីជួយអោយអ្នកពាក់ងាយស្រួលក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរចំណុចផ្ដោត។

  📍 បច្ចេកវិទ្យា Flex Optim ជួយអោយឲ្យភ្នែកមើលឃើញច្បាស់បែបធម្មជាតិ និងប្រកបដោយផាសុកភាពពេញមួយថ្ងៃ។ គ្រប់ចម្ងាយ។

  📍 បច្ចេកវិទ្យាSynchroneyes កែតម្រូវរចនាកញ្ចក់ដែលគិតគូរពីភាពខុសគ្នារវាងសិរីរៈរបស់ភ្នែកនូវទំហំមើលធំទូលាយ។

  📍 បច្ចេកវិទ្យា NanoOptix​ ការគណនាច្បាស់លាស់និងទំនើបដើម្បីផ្លាស់ប្ដូររចនាសម្ព័ន្ធនៃចន្លោះតូចៗដែលត្រូវបានគេហៅថាNanoOptic នៅលើកញ្ចក់ដើម្បីលុបបំបាត់ការង្ខូចទ្រង់ទ្រាយនៃរូបភាព និងផ្ដល់នូវរូបភាពល្អឥតខ្ចោះដែលធ្វើអោយមានតុល្យភាពក្នុងពេលធ្វើចលនា។

  📍 បច្ចេកវិទ្យា Xtendបង្កើនសមត្ថភាពនៃការមើលប្រវែងមធ្យម ដោយកាត់បន្ថយចលនាក្បាលផ្ដល់នូវរូបភាពច្បាស់គ្រប់ជ្រុងទោះផ្តោតតែមួយចំនុច។ #Essilor #EssilorCambodia #SeemoreDomore