លក្ខណៈរបស់ផលិតផល
 
លេខកូដ 725125958639
ឈ្មោះ COACH METAL PLASTIC FRAME
ម៉ូឌែល 0HC5081TD
ទំហំ 54-17
ពណ៌ 9048
លោកអ្នកអាចប្រើប្រាស់សេវាកម្ម អ៊ីអន មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ
ផលិតផលផ្សេងទៀត