លក្ខណៈរបស់ផលិតផល
 
លេខកូដ NKE-PLS-21
ឈ្មោះ NIKE PLASTIC SUN
ម៉ូឌែល EV0988
ទំហំ NO
ពណ៌ 066
លោកអ្នកអាចប្រើប្រាស់សេវាកម្ម អ៊ីអន មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ
ផលិតផលផ្សេងទៀត