លក្ខណៈរបស់ផលិតផល
 
លេខកូដ PLC-MTS-2
ឈ្មោះ POLICE METAL SUN
ម៉ូឌែល SPL500
ទំហំ 53-20
ពណ៌ 08FF
លោកអ្នកអាចប្រើប្រាស់សេវាកម្ម អ៊ីអន មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ
ផលិតផលផ្សេងទៀត