លក្ខណៈរបស់ផលិតផល
 
លេខកូដ PLC-MPS-5
ឈ្មោះ POLICE METAL PLASTIC SUN
ម៉ូឌែល SK544
ទំហំ 52-16
ពណ៌ 627R
លោកអ្នកអាចប្រើប្រាស់សេវាកម្ម អ៊ីអន មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ
ផលិតផលផ្សេងទៀត