លក្ខណៈរបស់ផលិតផល
 
លេខកូដ PUM-MTS-3
ឈ្មោះ PUMA METAL SUN
ម៉ូឌែល PE0025S
ទំហំ 57-15
ពណ៌ 005
លោកអ្នកអាចប្រើប្រាស់សេវាកម្ម អ៊ីអន មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ
ផលិតផលផ្សេងទៀត