លក្ខណៈរបស់ផលិតផល
 
លេខកូដ PUM-MTS-8
ឈ្មោះ PUMA METAL SUN
ម៉ូឌែល PU0122S
ទំហំ 59-15
ពណ៌ 004
លោកអ្នកអាចប្រើប្រាស់សេវាកម្ម អ៊ីអន មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ
ផលិតផលផ្សេងទៀត