លក្ខណៈរបស់ផលិតផល
 
លេខកូដ COH-PLS-15
ឈ្មោះ COACH PLASTIC SUN
ម៉ូឌែល OHC8121
ទំហំ 59
ពណ៌ 526513
លោកអ្នកអាចប្រើប្រាស់សេវាកម្ម អ៊ីអន មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ
ផលិតផលផ្សេងទៀត