លក្ខណៈរបស់ផលិតផល
 
លេខកូដ CALVKS-116
ឈ្មោះ CALVIN KLEIN-SUN
ម៉ូឌែល CK-4193S
ទំហំ 61-15
ពណ៌ COL-238
លោកអ្នកអាចប្រើប្រាស់សេវាកម្ម អ៊ីអន មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ
ផលិតផលផ្សេងទៀត