លក្ខណៈរបស់ផលិតផល
 
លេខកូដ VOG-PLS-46
ឈ្មោះ VOGUE PLASTIC SUN
ម៉ូឌែល VO5017SD
ទំហំ 57-16
ពណ៌ 232548
លោកអ្នកអាចប្រើប្រាស់សេវាកម្ម អ៊ីអន មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ
ផលិតផលផ្សេងទៀត