លក្ខណៈរបស់ផលិតផល
 
លេខកូដ VOG-MPF-8
ឈ្មោះ VOGUE METAL PLASTIC FRAME
ម៉ូឌែល VO2920D
ទំហំ 54
ពណ៌ 2275S
លោកអ្នកអាចប្រើប្រាស់សេវាកម្ម អ៊ីអន មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ
ផលិតផលផ្សេងទៀត