លក្ខណៈរបស់ផលិតផល
 
លេខកូដ VOG-PLF-36
ឈ្មោះ VOGUE PLASTIC FRAME
ម៉ូឌែល VO2937F
ទំហំ 53-17
ពណ៌ 2391
លោកអ្នកអាចប្រើប្រាស់សេវាកម្ម អ៊ីអន មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ
ផលិតផលផ្សេងទៀត