លក្ខណៈរបស់ផលិតផល
 
លេខកូដ SMT-PLS-83
ឈ្មោះ SMARTY PLASTIC SUN
ម៉ូឌែល S14527
ទំហំ
ពណ៌ A
លោកអ្នកអាចប្រើប្រាស់សេវាកម្ម អ៊ីអន មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ
ផលិតផលផ្សេងទៀត