លក្ខណៈរបស់ផលិតផល
 
លេខកូដ SMT-PLS-68
ឈ្មោះ SMARTY PLASTIC SUN
ម៉ូឌែល S10546
ទំហំ
ពណ៌ B
លោកអ្នកអាចប្រើប្រាស់សេវាកម្ម អ៊ីអន មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ
ផលិតផលផ្សេងទៀត