លក្ខណៈរបស់ផលិតផល
 
លេខកូដ ADD-16
ឈ្មោះ ADIDAS
ម៉ូឌែល A639/41
ទំហំ 52-18
ពណ៌ 6051/A643
លោកអ្នកអាចប្រើប្រាស់សេវាកម្ម អ៊ីអន មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ
ផលិតផលផ្សេងទៀត