លក្ខណៈរបស់ផលិតផល
 
លេខកូដ PLC-PLS-9
ឈ្មោះ POLICE PLASTIC SUN
ម៉ូឌែល SK054
ទំហំ 51-18
ពណ៌ D46X
លោកអ្នកអាចប្រើប្រាស់សេវាកម្ម អ៊ីអន មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ
ផលិតផលផ្សេងទៀត