លក្ខណៈរបស់ផលិតផល
 
លេខកូដ PLC-PLS-6
ឈ្មោះ POLICE PLASTIC SUN
ម៉ូឌែល SK053
ទំហំ 53-17
ពណ៌ Z42R
លោកអ្នកអាចប្រើប្រាស់សេវាកម្ម អ៊ីអន មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ
ផលិតផលផ្សេងទៀត