លក្ខណៈរបស់ផលិតផល
 
លេខកូដ PLC-MPS-10
ឈ្មោះ POLICE METAL PLASTIC SUN
ម៉ូឌែល SK545
ទំហំ 56-14
ពណ៌ 0502
លោកអ្នកអាចប្រើប្រាស់សេវាកម្ម អ៊ីអន មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ
ផលិតផលផ្សេងទៀត