លក្ខណៈរបស់ផលិតផល
 
លេខកូដ EMP-MPS-7
ឈ្មោះ EMPORIA METAL PLASTIC SUN
ម៉ូឌែល EA4077
ទំហំ 58-16
ពណ៌ 5100/1
លោកអ្នកអាចប្រើប្រាស់សេវាកម្ម អ៊ីអន មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ
ផលិតផលផ្សេងទៀត