លក្ខណៈរបស់ផលិតផល
 
លេខកូដ MCK-MTS-1
ឈ្មោះ MICHEAL KR METAL SUN
ម៉ូឌែល MK1012
ទំហំ 58-15
ពណ៌ 11104X
លោកអ្នកអាចប្រើប្រាស់សេវាកម្ម អ៊ីអន មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ
ផលិតផលផ្សេងទៀត