លក្ខណៈរបស់ផលិតផល
 
លេខកូដ MCK-PLS-6
ឈ្មោះ MICHEAL KR PLASTIC SUN
ម៉ូឌែល MK6035
ទំហំ 53-18
ពណ៌ 31494S
លោកអ្នកអាចប្រើប្រាស់សេវាកម្ម អ៊ីអន មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ
ផលិតផលផ្សេងទៀត