លក្ខណៈរបស់ផលិតផល
 
លេខកូដ MCK-PLS-11
ឈ្មោះ MICHEAL KR PLASTIC SUN
ម៉ូឌែល MK6037
ទំហំ 57-16
ពណ៌ 312613
លោកអ្នកអាចប្រើប្រាស់សេវាកម្ម អ៊ីអន មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ
ផលិតផលផ្សេងទៀត