លក្ខណៈរបស់ផលិតផល
 
លេខកូដ MCK-MPS-5
ឈ្មោះ MICHEAL KR METAL PLASTIC SUN
ម៉ូឌែល MK2024F
ទំហំ 57-16
ពណ៌ 316111
លោកអ្នកអាចប្រើប្រាស់សេវាកម្ម អ៊ីអន មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ
ផលិតផលផ្សេងទៀត