លក្ខណៈរបស់ផលិតផល
 
លេខកូដ PLC-MPF-10
ឈ្មោះ POLICE METAL PLASTIC FRAME
ម៉ូឌែល VPL444K
ទំហំ 56-16
ពណ៌ SCQY
លោកអ្នកអាចប្រើប្រាស់សេវាកម្ម អ៊ីអន មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ
ផលិតផលផ្សេងទៀត