លក្ខណៈរបស់ផលិតផល
 
លេខកូដ PLC-MPF-15
ឈ្មោះ POLICE METAL PLASTIC FRAME
ម៉ូឌែល VPL445K
ទំហំ 53-18
ពណ៌ 0745
លោកអ្នកអាចប្រើប្រាស់សេវាកម្ម អ៊ីអន មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ
ផលិតផលផ្សេងទៀត