លក្ខណៈរបស់ផលិតផល
 
លេខកូដ PLC-MPF-29
ឈ្មោះ POLICE METAL PLASTIC FRAME
ម៉ូឌែល VPL482
ទំហំ 55-15
ពណ៌ 0S08
លោកអ្នកអាចប្រើប្រាស់សេវាកម្ម អ៊ីអន មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ
ផលិតផលផ្សេងទៀត