លក្ខណៈរបស់ផលិតផល
 
លេខកូដ ADD-20
ឈ្មោះ ADIDAS
ម៉ូឌែល A640
ទំហំ 49-18
ពណ៌ COL-6050
លោកអ្នកអាចប្រើប្រាស់សេវាកម្ម អ៊ីអន មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ
ផលិតផលផ្សេងទៀត