លក្ខណៈរបស់ផលិតផល
 
លេខកូដ ELL-PLF-2
ឈ្មោះ ELLE PLASTIC FRAME
ម៉ូឌែល EL13355
ទំហំ 53
ពណ៌ PTT
លោកអ្នកអាចប្រើប្រាស់សេវាកម្ម អ៊ីអន មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ
ផលិតផលផ្សេងទៀត