លក្ខណៈរបស់ផលិតផល
 
លេខកូដ ELLE-17
ឈ្មោះ ELLE
ម៉ូឌែល EL-14324
ទំហំ 53-17
ពណ៌ RED
លោកអ្នកអាចប្រើប្រាស់សេវាកម្ម អ៊ីអន មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ
ផលិតផលផ្សេងទៀត