លក្ខណៈរបស់ផលិតផល
 
លេខកូដ VGP-16
ឈ្មោះ VARG (PLASTIC)
ម៉ូឌែល HOLM A03
ទំហំ 56-17
ពណ៌ 15
លោកអ្នកអាចប្រើប្រាស់សេវាកម្ម អ៊ីអន មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ
ផលិតផលផ្សេងទៀត