លក្ខណៈរបស់ផលិតផល
 
លេខកូដ GUE-PLF-9
ឈ្មោះ GUESS PLASTIC FRAME
ម៉ូឌែល GU9151
ទំហំ 50-16
ពណ៌ O81
លោកអ្នកអាចប្រើប្រាស់សេវាកម្ម អ៊ីអន មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ
ផលិតផលផ្សេងទៀត