លក្ខណៈរបស់ផលិតផល
 
លេខកូដ FEN-PLS-11
ឈ្មោះ FENDI PLASTIC SUNGLASS
ម៉ូឌែល FF0013/F/S
ទំហំ 55
ពណ៌ U7SYEU
លោកអ្នកអាចប្រើប្រាស់សេវាកម្ម អ៊ីអន មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ
ផលិតផលផ្សេងទៀត