លក្ខណៈរបស់ផលិតផល
 
លេខកូដ PLRF-35
ឈ្មោះ POLAROID
ម៉ូឌែល Q-2210
ទំហំ 54-18
ពណ៌ COL-A
លោកអ្នកអាចប្រើប្រាស់សេវាកម្ម អ៊ីអន មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ
ផលិតផលផ្សេងទៀត