លក្ខណៈរបស់ផលិតផល
 
លេខកូដ MGO-PLF-8
ឈ្មោះ MANGO PLASTIC FRAME
ម៉ូឌែល MNG527
ទំហំ 54-16
ពណ៌ 80
លោកអ្នកអាចប្រើប្រាស់សេវាកម្ម អ៊ីអន មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ
ផលិតផលផ្សេងទៀត