លក្ខណៈរបស់ផលិតផល
 
លេខកូដ MGO-PLF-13
ឈ្មោះ MANGO PLASTIC FRAME
ម៉ូឌែល MNG530
ទំហំ 53-16
ពណ៌ 70
លោកអ្នកអាចប្រើប្រាស់សេវាកម្ម អ៊ីអន មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ
ផលិតផលផ្សេងទៀត