លក្ខណៈរបស់ផលិតផល
 
លេខកូដ MGO-PLF-5
ឈ្មោះ MANGO PLASTIC FRAME
ម៉ូឌែល MNG505
ទំហំ 53-15
ពណ៌ 10
លោកអ្នកអាចប្រើប្រាស់សេវាកម្ម អ៊ីអន មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ
ផលិតផលផ្សេងទៀត