លក្ខណៈរបស់ផលិតផល
 
លេខកូដ PRASP-5
ឈ្មោះ PRADA SPORTS FRAME
ម៉ូឌែល VPS51E
ទំហំ 54-19
ពណ៌ 5AV-101
លោកអ្នកអាចប្រើប្រាស់សេវាកម្ម អ៊ីអន មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ
ផលិតផលផ្សេងទៀត