លក្ខណៈរបស់ផលិតផល
 
លេខកូដ PRADAT-4
ឈ្មោះ PRADA FRAME (TITAN)
ម៉ូឌែល VPR68Q
ទំហំ 54-17
ពណ៌ FAR101
លោកអ្នកអាចប្រើប្រាស់សេវាកម្ម អ៊ីអន មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ
ផលិតផលផ្សេងទៀត