លក្ខណៈរបស់ផលិតផល
 
លេខកូដ PRASP-2
ឈ្មោះ PRADA SPORTS FRAME
ម៉ូឌែល VPS50E
ទំហំ 55-17
ពណ៌ 7AX-101
លោកអ្នកអាចប្រើប្រាស់សេវាកម្ម អ៊ីអន មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ
ផលិតផលផ្សេងទៀត