លក្ខណៈរបស់ផលិតផល
 
លេខកូដ PRD-TPF-5
ឈ្មោះ PRADA TITAN PLASTIC FRAME
ម៉ូឌែល VPR69Q
ទំហំ 55-16
ពណ៌ 7AX101
លោកអ្នកអាចប្រើប្រាស់សេវាកម្ម អ៊ីអន មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ
ផលិតផលផ្សេងទៀត