លក្ខណៈរបស់ផលិតផល
 
លេខកូដ PRD-PLF-1
ឈ្មោះ PRADA PLASTIC FRAME
ម៉ូឌែល VPR15P-A
ទំហំ 55-16
ពណ៌ 1AB-101
លោកអ្នកអាចប្រើប្រាស់សេវាកម្ម អ៊ីអន មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ
ផលិតផលផ្សេងទៀត