លក្ខណៈរបស់ផលិតផល
 
លេខកូដ JAG-MTF-5
ឈ្មោះ JAGUAR METAL FRAME
ម៉ូឌែល 33064
ទំហំ 55-17
ពណ៌ 917
លោកអ្នកអាចប្រើប្រាស់សេវាកម្ម អ៊ីអន មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ
ផលិតផលផ្សេងទៀត