លក្ខណៈរបស់ផលិតផល
 
លេខកូដ RBS-116
ឈ្មោះ RAYBAN SUN
ម៉ូឌែល ORB3016
ទំហំ 51-21
ពណ៌ W0366
លោកអ្នកអាចប្រើប្រាស់សេវាកម្ម អ៊ីអន មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ
ផលិតផលផ្សេងទៀត