លក្ខណៈរបស់ផលិតផល
 
លេខកូដ ELL-MPF-9
ឈ្មោះ ELLE METAL-PLAST FRAME
ម៉ូឌែល EL13380
ទំហំ 52
ពណ៌ MBK
លោកអ្នកអាចប្រើប្រាស់សេវាកម្ម អ៊ីអន មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ
ផលិតផលផ្សេងទៀត