លក្ខណៈរបស់ផលិតផល
 
លេខកូដ RBS-MPF-1
ឈ្មោះ RAYBAN METAL PLASTIC FRAME
ម៉ូឌែល RB6286
ទំហំ 54-17
ពណ៌ 2502
លោកអ្នកអាចប្រើប្រាស់សេវាកម្ម អ៊ីអន មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ
ផលិតផលផ្សេងទៀត