លក្ខណៈរបស់ផលិតផល
 
លេខកូដ GGA-MTF-2
ឈ្មោះ GIO ARMANI METAL FRAME
ម៉ូឌែល AR5010
ទំហំ 54-18
ពណ៌ 3036
លោកអ្នកអាចប្រើប្រាស់សេវាកម្ម អ៊ីអន មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ
ផលិតផលផ្សេងទៀត