លក្ខណៈរបស់ផលិតផល
 
លេខកូដ COH-TPF-5
ឈ្មោះ COACH TITAN PLASTIC FRAME
ម៉ូឌែល HC5052TD
ទំហំ 52-17
ពណ៌ 9070-SATIN/PUP
លោកអ្នកអាចប្រើប្រាស់សេវាកម្ម អ៊ីអន មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ
ផលិតផលផ្សេងទៀត