លក្ខណៈរបស់ផលិតផល
 
លេខកូដ COH-TPF-3
ឈ្មោះ COACH TITAN PLASTIC FRAME
ម៉ូឌែល HC5050TD
ទំហំ 53-16
ពណ៌ 9003-SATIN/BLK
លោកអ្នកអាចប្រើប្រាស់សេវាកម្ម អ៊ីអន មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ
ផលិតផលផ្សេងទៀត