លក្ខណៈរបស់ផលិតផល
 
លេខកូដ COH-PLF-4
ឈ្មោះ COACH PLASTIC FRAME
ម៉ូឌែល HC6049F
ទំហំ 54-16
ពណ៌ 5152-D/TT/C/BRN
លោកអ្នកអាចប្រើប្រាស់សេវាកម្ម អ៊ីអន មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ
ផលិតផលផ្សេងទៀត