លក្ខណៈរបស់ផលិតផល
 
លេខកូដ SLVDS-61
ឈ្មោះ SALVATORE FERRAGAMO-SUN
ម៉ូឌែល SF110S
ទំហំ 59-16
ពណ៌ 210
លោកអ្នកអាចប្រើប្រាស់សេវាកម្ម អ៊ីអន មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ
ផលិតផលផ្សេងទៀត